0-700-17-911 Контакти

Пропърти мениджмънт


Вашият помощник в управлението на договорите, изчисляването на резултатите и поддържането на комуникацията


Всеки собственик има профил, а условията за ползване на имотите са фиксирани в договори.

Модулът за Пропърти мениджмънт на хотелска програма Clock EVO е създаден да улесни взаимодействието между управителите и собствениците на имоти. След като се въведат всички договори, софтуерът позволява ефективно и прозрачно управление, редовно отчитане пред собствениците чрез защитен интернет достъп, извличане на статистика и дори разиграване на сценарии за оценка на договорените условия.

Финансовите отношения между собственика и управляващата организация се базират на комисионни и услуги. Всеки собственик има свой профил, а условията за ползване на имота са определени в договори. Начисленията за отдаване на имота се правят в хотелската програма и след това се импортират в модула за Пропърти мениджмънт. Там се изчисляват всички комисионни и услуги и се разпределят по съответните сметки, съгласно условията на договора.


Диференцирана информация за мениджъри и собственици


Периодично експортирате определена информация към собствениците и я публикувате на защитена Интранет страница

Всеки собственик в модула за Пропърти мениджмънт има две сметки - сметка на собственика и потребителска сметка. И двете се създават автоматично за всеки нов профил. Начисленията по тях се правят автоматично, чрез импорт от хотелската система, или ръчно. Сметката на собственика е информативна, в нея се проследява баланса на съответния профил. Потребителската сметка се използва за обработка на битови сметки, издаване на документи и начисляване на различни задължения, когато имота се ползва от притежателя си. На определен период управителят експортира определена информация към специална Интранет страница, където собственикът може да проверява баланса и резултатите на имота си чрез защитен с парола достъп.

Системата предлага и два начина за начисление на битови сметки - те могат да се разпределят пропорцинално на квадратурата на имота или ръчно да се нанесат по сметка сумите от фактурите на доставчиците. Тези разходи могат да се регистрират в потребителската сметка, откъдето се фактурират и се изисква плащане или могат да бъдат начислени в сметката на собственика и приспаднати от приходите му.


Статистика, отчети и сценарии подпомагат успешните ви бизнес решения


Когато анализирате резултатите от управлението на всеки имот, освен да извличате справки и отчети, вие можете да разигравате различни сценарии. Например, може да приложите алтернативен метод на тарифиране и да сравните реалните и потенциалните приходи. Тази функция ви помага да оцените ефективността на всеки договор и да предприемете стъпки за предоговаряне, ако е необходимо.Live chatShare your comment
or ask a question


Start chat
Callback service


Use our Callback service
to leave a comment or
ask a question.Your feedback