0-700-17-911 Контакти

Clock Evo СУПТО: подробно описание на хотелската програма

Каса, фактуриране, дневно приключване и отложени плащания

Начисляване на услуги

 • Ефективната система за начисляване на услуги се основава на надеждността на три принципа: непроменяемост, хронология и контрол върху операциите.
 • Напълно автоматизирано начисляване на нощувки и пакетни услуги.
 • Предварително фактуриране: преди или след настаняване, или в който и да е момент от престоя на госта в хотела.
 • Удобен интерфейс за бързо начисляване на допълнителни услуги по сметки на гости или на външни клиенти, подобен на POS.
 • Фиксирани или редактируеми цени на допълнителни услуги. Начисления за минали или бъдещи дати.
 • Лесен и разбираем метод за корекция на цената на вече начислени услуги. Всички корекционни записи в базата се правят автоматично.
 • Всички операции свързани с начисляването на услуги или с редактиране или анулиране на начисления са защитени с права за достъп. Всички операции се записват подробно в оперативен журнал, който позволява стриктен контрол и проследяване.

Разнообразни форми за фактури

 • Фактурите могат да се печатат в различни форми в зависимост от нуждите на госта или агента: Подробни фактури, Ваучер листи, Руминг листи или описания от един ред.
 • Печат на фактури и документи на различни езици.
 • Групови фактури за агенти, тур оператори или събития. Фактурирането на група може да бъде организирано по дата на пристигане или заминаване, или за избрани стаи резервирани от съответния агент.
 • Различни типове документи за по-ясни операции по издаване на документи: Фактури, Сметки и др.
 • Различни валути в документите. Отделните сметки могат да се водят във валутата, която гостът познава и използва.
 • Документи в две валути паралелно, например национална и евро.

Плащания в брой и отложени плащания

 • Плащания в различни валути.
 • Разделени плащания - използване на различни типове плащане и различни валути в един и същ документ.
 • Автоматично конвертиране на валутата при плащане.
 • Следене на приетите депозити и предлагане на консумацията им.
 • Справки даващи информация за сумите и баланса на депозитите.
 • Възстановяване и анулиране на приети депозити.
 • Следене на отложени плащания. Справки за възрастта на вземанията. Свързване на групи отложени плащания с фактури и резервации.
 • Подробни справки за следене и покриване на вземания.
 • Свързване на банкови плащания със съществуващи вземания от клиенти.

Гъвкави многовалутни операции

Базата данни на Clock EVO СУПТО е предназначена за обработка на многовалутни операции и транзакции. Някои от функциите, които се възползват от тази характеристика, са:

многовалутни тарифи
тарифите и пакетите могат да се създават в различни валути, като за целите на разпределението на приходите различните елементи на пакетите може да се следят в различни валути.
многовалутни начисления
всички начисления по сметките на гости и агенти могат да бъдат записани в различни валути. Софтуерът следи тези начисления, обработва ги и ги поддържа, заедно с общия им баланс, в национална валута и във валутата на тарифата.
многовалутни депозити
депозитите може да се събират и съхраняват в различни валути
многовалутни плащания
можете да регистрирате и актуализирате баланса на сметките на гостите и агентите в различни валути. EVO преизчислява всяко плащане по обменния курс в момента на регистриране на плащането и актуализира баланса на сметката.
многовалутни фактури
може да се издават фактури в различни валути, което е изключително важно за хотели с експортни операции договорени в чужди валути.
многовалутни разчети
с модул Разчети може да се следят очакваните фактури и депозити в различни валути и да се обвързват с плащания в разнообразни валути.

Управление неизплатени фактури и просрочени вземания

Модул Разчети е журналът, където се следят неизплатените фактури. Той показва и възрастта и просрочието на вземанията, или изброява всички вземания в хронологичен ред. В него лесно се намират закъснелите платци и може бързо да се предприемат необходимите действия.

За да се използва модула, трябва се определи кои типове плащания се считат за отложени и се следят като вземания. След като това е направено, всички фактури с определения тип на плащане се прехвърлят автоматично към модул Разчети заедно с всичките им детайли.

Всяко получено плащане може да се свърже с конкретни фактура, независимо дали покрива стойността ѝ изцяло или частично. Едно плащане може също да бъде разпределено между няколко фактури.

Модул Разчети поддържа многовалутно покриване на задължения, така че можете да следите и управлявате документи и плащания в различни валути. Когато задълженията по определен документ се платят напълно, той вече не се показва в журнала на разчетите.

Събирането и управлението на вземания се подпомагат от разнообразната информация налична за тях. Тя включва данни за клиента, дата и номер на фактурата, падеж, размер и бележки. Можете да филтрирате и манипулирате вземания, да добавяте или редактирате плащания и да филтрирате данни по няколко критерия. Подробната справка за баланса позволява да се анализират дори минали периоди и поведение и при нужда дава основание за корекция на политиката за събиране на вземания.

Live chatShare your comment
or ask a question


Start chat
Callback service


Use our Callback service
to leave a comment or
ask a question.Your feedback