0-700-17-911 Контакти

Общи условия


Последна редакция: 15.05.2017Добре дошли в Клок Софтуер!


Благодарим ви, че използвате нашия софтуер, абонаменти и поддръжка!

За краткост ще наричаме нашия софтуер, абонаменти и поддръжка (“Продукти"). Продукти ще означава всяко или всички от тях.

Ако сте Краен потребител, ние ви предоставяме продукти. Ние (“ние”, “нас”, “наш”) означава всяка от фирмите по-долу, отделно и заедно:

 • Клок ООД (Клок Ltd. ), със седалище на ул."Странджа" 20 , Варна, 9000, България, фирмен номер 103135417, ЕС ДДС BG103135417,

Ако сте краен потребител, или ако не е предвидено друго, "Ние" означава също и нашите дистрибутори. Ако говорим само за Клок ООД или за Clock Software Ltd, ще използваме “Клок”.

Като използвате нашите продукти вие се съгласявате с разпоредбите на настоящите Общи условия на Clock Software ( “Условия”). Моля, прочетете ги внимателно и проверявайте за актуализации периодично. Ако използвате Продуктите от името на компания, тя приема тези условия. Това освобождава от отговорност нас и нашите партньори, служители, дистрибутори, агенти и служители при всяко оплакване, съдебно дело или иск, възникнали от или свързани с употребата на продуктите или нарушение на тези условия, включително всяко задължение или разход произтичащ от искове, загуби, щети, съдебни дела, съдебни решения, съдебни разходи или адвокатски хонорари.

Някои продукти или характеристики на продуктите може да изискват приемане на допълнителни условия. В такива случаи тези условия ще ви бъдат предоставени. Тези условия са неразделна част от такива допълнителни условия и обратно. В случай на противоречие между тези условия и допълнителните условия, важат допълнителните условия.Общи дефиниции


Този раздел от условията дава общи определения и обяснява термините, използвани тук.

Ви сте “Краен потребител” ако имате лиценз за използване на софтуера, но да не и за разпространението му.

“Дистрибутори” са всяка и всички независими трети страни, които чрез договор с нас са получили правото да разпространяват софтуера. Вие сте дистрибутор, ако притежавате действащо споразумение с Клок за дистрибуция на софтуера.

“Инсталируем софтуер” са софтуерните продукти, предназначени да бъдат инсталирани и използвани във ваши обекти, както и техните интерфейси. За краткост, Инсталируем Софтуер означава също така и съответните хардуерни ключове (тапи) и документация, която включва потребителски ръководства, упътвания, системни и технически изисквания, и ръководства за инсталиране, или части от тях, предоставени от нас съгласно съответния Лицензен договор и които ние може да актуализираме периодично. Самите ключове и документацията не представляват софтуер.

“Уеб-базиран софтуер” означава софтуерни продукти инсталирани и работещи на наш хардуер и предоставени ви през Интернет, техните актуализации и съответните интерфейси. Уеб базираният софтуер включва също и свързаната с него документация (потребителски ръководства, упътвания и ръководства за инсталиране, или части от тях) публикувани в Интернет от нас съгласно тези условия и по силата на съответното споразумение и които може да се актуализират периодично. Уеб базираният софтуер може да оперира самостоятелно или във връзка с инсталационния софтуер.

“Софтуер” означава Инсталационния софтуер и Уеб-базирания софтуер. За вас Софтуер е софтуерът, за който имате издаден лиценз според вашето споразумение с краен потребител.

„Лиценз” е лично, неексклузивно, неподлежащо на преотдаване или прехвърляне право да използвате софтуера.

“Нова версия” е версия на софтуера, която съдържа подобрения на функционалности, употреба, графичен вид, стабилност, сигурност, технология, защита на авторски права или други страни на софтуера в сравнение с предишни негови версии.

“Поддръжка” са всички услуги по отношение на нашия софтуер, доставени от нас или от нашите дистрибутори, на вас лично или по електронен път на всички крайни потребители, които включват, но не се ограничават до, инсталиране, обучение, поддръжка, отстраняване на неизправности, видео клипове за обучение, статии за продукти, записи в библиотеката с решения.

“Абонамент” е всеки абонамент, който предоставя комбинация от Лиценз и Поддръжка.

"Споразумение с Краен потребител” е всяко споразумение, сключено от и между вас и нас по условията, според които се предоставят лиценз или абонамент.

“Срок” е срокът на споразумението с краен потребител сключено между вас и нас.

“Нашият уеб сайт” се публикува и е достъпен за вас в Интернет на адрес www.clock-software.com.

Допълнителни дефиниции са посочени в съответните раздели.Профили, абонаменти и споразумения с крайни потребители

Как да използвате нашите продукти, ако сте краен потребител?

Ако искате да използвате нашите продукти в ежедневните операции и управлението на бизнес единици (хотели, обекти за настаняване, ресторанти и др. ), трябва да подпишете споразумение с краен потребител с нас по един от следните начини:

 • като се абонирате онлайн за някой от плановете, публикувани на нашия уеб сайт (Забележка: този вариант може да не е достъпен за инсталируем или някой от уеб базирания софтуер);
 • или
 • да подпишете споразумение с краен потребител с нас на хартиен носител.

Какво ви дава вашият абонамент?

Вашият лиценз определя как можете да използвате нашия софтуер. Имате право да използвате софтуера ни само в съответствие с ограниченията на продукта (лиценз, обект, рестрикции, юридическо лице) упоменати в лиценза ви. Някои от функциите на софтуера описани на нашия уеб сайт може да не бъдат включени в лиценза ви. Точният обхват на функциите и рестрикциите на продукта, които са включени в лиценза ви, са посочени ясно в абонамента. Ние може да изискаме допълнителни лицензи, регистрация или активиране, за характеристики или функции на софтуера, които не са включени в лиценза ви.

Всеки абонамент предоставя лиценз за нашия софтуер и достъп до нашата поддръжка за конкретен период от време. Абонаментът е ясно описан във вашия профил или споразумение с краен потребител. Основна информация за предлаганите абонаментните планове се съдържа в приложение към тези условия.

След като определен абонамент изтече, можете да го подновите или да изберете друг. Абонаментът може да се подновява и автоматично, ако това е упоменато във вашият профил или споразумение с краен потребител.

Някой от нашият софтуер може да изисква да имате активна регистрация или лиценз за услуги и/или софтуер от други доставчици, например Facebook профил, действащо споразумение за представителство с резервационен уеб сайт, PayPal профил или лиценз за Microsoft Office.

Нашите абонаментите и лицензи се предоставят със системните изисквания за съответния софтуер. Вие ще използвате софтуера ни само на хардуер, операционни системи и технически устройства, които отговарят на нашите системни изисквания. Нашите "Системни изисквания" изброяват техническите и системните изисквания на нашия софтуер. Те са публикувани на нашия уеб сайт. Моля, проверявайте ги редовно, тъй като те може да бъдат актуализирани периодично.

Имате право да използвате нашия софтуер само чрез потребителските интерфейси или интерфейсите за обмен на данни и в съответствие с нашите инструкции и политики. Не може да използвате нашия софтуер по начини, забранени от закона. В противен случай ние може временно или окончателно да преустановим предоставянето на нашите продукти за вас и вие ще носите цялата отговорност за такова използване пред всеки държавен орган или трета страна.

Изменение и прекратяване на съществуващи абонаменти

Ние имаме право да въвеждаме нови или да променяме съществуващите абонаменти, включително техните параметри засягащи лиценза и поддръжката. В такива случаи ще ви информираме писмено.

Ако променим безплатен план, за който сте абонирани, за вас новите условия и ограничения на лиценза/поддръжката ще влязат в сила в срок от 30 дни. Ако променим платен план, за който сте абонирани, новите условията и ограничения ще влязат в сила за вас след изтичане срока на вашия активен абонамент или споразумение с краен потребител. Ако не сте съгласни с променените условия или ограничения, след изтичане на текущия ви абонамент или споразумение с краен потребител, можете да предприемете една от следните стъпки:

 • да изберете друг абонамент със съответното споразумение с краен потребител (чрез профила си онлайн или на хартия);
 • да преустановите използването на нашите продукти, ако вашият лиценз не позволява използването на нашия софтуер без активен абонамент;
 • да не подновите вашето споразумение с краен потребител след изтичането му и да продължите да използвате софтуера ни във вида, в който е, на последната му версия, публикувана по времето на действие на вашето споразумение, ако лицензът ви позволява да използвате нашия софтуер без активен абонамент.

В случай, че ние прекратим абонамент, ще възстановим пропорционална част от вашата предплатена такса.

Можете да преустановите използването на нашите продукти по всяко време. Ако го направите, ние ще съжаляваме да се разделим с вас. Въпреки това, независимо дали използвате платен или безплатен абонамент, ние няма да възстановим никакви такси предплатени за остатъка от абонаментния период или от срока на действие на вашето споразумение с краен потребител.

В някои много малко вероятни случаи на злоупотреба с нашия софтуер, за които сте били уведомени, но не сте предприели действия, като например, но не само, злоупотреба с нашия интерфейс или извънредно голям обем заявки от вашия IP адрес/към вашия профил, ние запазваме правото си да отнемем временно или окончателно правото ви за ползване на нашия уеб базиран софтуер или абонамент.

Фактуриране

След 1 Ноември 2015 за всички извършени плащания и доставки ние ще предоставяме единствено електронни фактури и/или известия, оформени съгласно българското законодателство, чрез системата eFaktura.bg на Борика – Банксервиз АД. Ваше задължение е да извършите необходимите действия за получаване на достъп до тази система и до издадените чрез нея фактури.Авторски права


Клок или нейните филиали са ексклузивни собственици на авторските права върху софтуера и продуктите като цяло. Всякакво друго съдържание, публикувано на нашия уеб сайт или в рамките на софтуера, също може да бъде със запазено право и да принадлежи на нас, на нашите филиали или на трети лица. С използването на нашите продукти, вие не получавате право на собственост или на интелектуална собственост, нито получавате правото да ги използвате за цели, различни от използването на софтуера. Авторското право върху софтуера е наша изключителна собственост и остава такава без ограничение.

Споразуменията с краен потребител с вас не ограничават правото ни да предоставяме лицензи за използване на софтуера на трети страни. Предоставянето на софтуер и абонаменти остава изключително право на Клок и нейните представители.

Лиценз 'както е' и промяна на софтуера

Като използвате нашия софтуер, вие разбирате и приемате, че той е разработен като единна серия продукти предназначени за ползване от всички потребители, не изключително от вас. Софтуерът се разпространява под търговската марка на Клок.

Ние работим за непрекъснатото подобряване на софтуера. В тази връзка ние и нашите партньори имаме право да добавяме, променяме или премахваме някои функции в него по всяко време. Въпреки това ние не сме задължени да въвеждаме никакви промени или модификации в нашия софтуер, в това число корекции на възможни програмни грешки до степента, позволена от закона или извън обхвата на вашия абонамент. Ако преустановим предоставянето на определена функция, ние ще се опитаме да ви уведомим предварително в разумен срок. Модификацията на софтуера остава изключително право на Клок и нейните представители.

Ако изпратите отзиви или предложения за нашия софтуер или продукти като цяло, ние можем да ги използваме без никакви задължения към вас. Ние имаме право да използваме вашата обратна връзка, искания за функционалности и други идеи и/или препоръки за разширяване или подобряване на софтуера. В такъв случай ние не дължим никакво възнаграждение и/или обезщетение и/или дял от авторските права.

Актуализация на инсталируем софтуер

Ние променяме и актуализираме инсталируемия софтуер чрез публикуване на нови версии. Най-често, за да използвате новите версии, вие трябва да изтеглите специални програми за актуализация на софтуера (сервизни пачове) и да ги изпълните върху съществуваща инсталация.

Моля, отбележете, че всяка нова версия може да промени формата на базите данни на инсталируемия софтуер. Промяната на формата е необратима, затова е важно се правят резервни копия на базите данни и да се проверява съвместимостта на вашия хардуер и технически устройства с актуализираните системни изисквания.

Актуализация на уеб базиран софтуер

Ние променяме и актуализираме нашия уеб-базиран софтуер чрез публикуване на нови версии. Те се инсталират на нашите сървъри, така че при следващото влизане профила си вие вече използвате новата версия на уеб базирания софтуер. Актуализирането на уеб базирания софтуер може да предизвика кратки прекъсвания на вашия достъп до него. Ние ще се опитваме да ви уведомяваме за всяка такава планирана процедура, когато е възможно и уместно.

Действия, свързани със софтуера, които не се разрешава да извършвате

При никакви обстоятелства нямате право да:
копирате инсталируемия софтуер за цели, различни от вашите оперативните нужди; да модифицирате, декомпилирате, превеждате или да се опитвате да четете изходния код на софтуера, да създавате допълнителни модули без предварително писмено съгласие от нас, да използвате нашия софтуер извън неговите спецификации, указания за използване, графичен потребителски интерфейс или спецификациите на лицензираните интерфейси.

Следните действия са обект на санкции и причини за прекратяване:
промяна на софтуера, извършена или подпомогната от вас; използване на софтуера за обработка на данни на обекти, различни от тези описани в споразумението с краен потребител или в профила; използване на софтуера извън лицензните или абонаментните ограничения; отдаване или вземане под наем, упълномощаване, прехвърляне, разрешаване или подпомагане на използването на софтуера от трети страни без предварително писмено съгласие от нас, освен ако такова използване не е изрично разрешено от лицензията; разкриване пред трета страна на пароли за базите данни на софтуера или предоставяне на достъп до базите данни и/или програмата файлове или кодове на софтуера на всякакъв софтуер, който не е разработен от нас, без предварително изрично писмено съгласие от нас.

Защита на нашите авторски права върху инсталируемия софтуер

Ние имаме право да защитим авторското си право с технически средства, в това число използването на хардуерни ключове (тапи); активационни и деактивационни кодове; събиране на отзиви и предоставяне на разрешения през Интернет. По наши указания, вие ще удовлетворите всички технически изисквания и настройки, за да може тези технически средства да функционират правилно. Такава защита означава, че ние можем да деактивираме софтуера, но без повреда или загуба на бази данни или записи на данни.

За целите на активацията, вие ще осигурите и поддържате стабилна Интернет връзка с всички инсталации на инсталируем софтуер с тапа.

За яснота и краткост, ще използваме следните определения:

 • “Тапа” означава хардуерно устройство проектирано за активиране и работа на лицензиран инсталируем софтуер.
 • “Активационен код” означава буквено-цифрова последователност от символи необходими за активирането и функционирането на инсталируемия софтуер.

Политика за съдържанието и нарушение на авторското право върху съдържанието

Чрез нашия софтуер или продукти като цяло можете да публикувате съдържание, което да бъде достъпно за всички или само за някои потребители. Вие носите цялата отговорност то да не съдържа никакви материали защитени с авторски права на трета страна или невярна или подвеждаща информация. Ако сме уведомени за противното, ние ще премахнем такова съдържание.

Нашия софтуер съдържа данни, които не са наша собственост, например информация за обекти. Тези данни са публикувани или предоставени от вас или от други крайни потребители на нашия софтуер. Лицето, което публикува такова съдържание, носи цялата отговорност за него. Ние имаме право да разгледаме и да премахнем всяко съдържание, което счетем за неподходящо или в нарушение на закона. Въпреки това, вие няма да приемете за даденост, че ще го направим. Вие се съгласявате, че ако намерите невярно съдържание или информация, например грешни или подвеждащи описания на обекти или тарифи, ще отправите оплакването си и ще разрешите спора си директно с лицето, което е предоставило тази информация. Вие се съгласявате, че ние или нашите партньори не носим отговорност за каквито и да било преки или косвени загуби, щети или последствия, произтичащи от такова съдържание.

Като използвате нашия Софтуера вие се съгласявате, че ще предоставяте само вярна и точна информация и съдържание. Вие се съгласявате, че докато използвате Софтуера няма да нарушавате закона, нито ще нарушавате правата за интелектуална собственост на която и да е трета страна и няма да представяте съдържание, което е няма отношение, дискриминира, злоупотребява или е по друг начин неподходящо. В противен случай, ние имаме право да се премахнем такова съдържание или дори временно да отнемем правото ви да използвате нашите продукти.

Като използвате нашия софтуер вие предоставяте на нас и на нашите партньори правото да използваме, представяме, визуализираме, модифицираме, предаваме, публикуваме, показваме и разпространяваме съдържанието, което предавате или публикувате в нашия софтуер. Това право е валидно в целия свят и ще бъдат използвано от нас само във връзка с работата на нашия софтуер. То остава валидно дори и след като вашият абонамент изтече или спрете да използвате нашия софтуер. В случаите, когато е възможно и уместно, ние може да ви позволим да премахнете съдържание от нашия софтуер. Вие няма да използвате нашия софтуер за представяне на никакво съдържание, за което не можете да ни предоставите такова право. Ако все пак го направите, вие носите цялата отговорност и ще предпазвате и обезщетите нас и нашите партньори, представители, агенти и служители от всякакви жалби, съдебни дела или процедури, произтичащи от такова представяне, включително и от отговорност или разходи, произтичащи от искове, загуби, щети, съдебни дела, присъди, съдебни разходи или адвокатски хонорари.

За повече информация как съхраняваме съдържание, моля прочетете нашата Политика за поверителност.

Ако вашето авторско право е нарушено от съдържание визуализирано чрез софтуера ни, свържете се с нас и ние ще премахнем такова съдържание.

В някои случаи нашият софтуер може да съдържа връзки към услуги, софтуер или съдържание защитени с авторско право на трети лица. Когато е възможно и уместно, ние ще се опитаме да ви уведомяваме за това.Гаранции и ограничение на отговорността


Като гаранция за нашия софтуер, ние се задължаваме единствено да коригираме онези програмни грешки или дефекти, които причиняват пълно или значително прекъсване на работата му или загуба на данни. Ние предоставяме такава гаранция за целия период на вашето споразумение с краен потребител.

Като отговорен разработчик на софтуер, ние ще се опитаме да коригираме колкото е възможно повече програмни грешки или дефекти, дори и такива, които не отговарят на горепосочените критерии. Въпреки това, с нашата гаранция ние не поемаме такова задължение.

За отстраняването на програмни грешки или недостатъци, ние ще публикуваме нови версии в най-кратки срокове.

Като използвате нашият инсталируем софтуер, вие се съгласявате, че нашата гаранция се ограничава до предоставянето на новата версия за изтегляне за вас. Вие се съгласявате още, че е ваше задължение да проверявате за наличието на такива нови версии, да ги изтегляте и инсталирате на вашите технически устройства. Моля, имайте предвид, че нашата гаранция не покрива повреди, причинени от несъвместимостта на вашите технически устройства със системните изисквания публикувани на нашия уеб сайт.

Нито ние, нито нашите филиали, поемаме някакви други ангажименти свързани с нашите продукти. Това включва, но не се ограничава до, достъпността на нашия уеб базиран софтуер или способността на нашия софтуер да удовлетвори вашите нужди. Нашият софтуер се предоставя във вида, в който се намира на датата на неговата доставка, или с най-новата си версия.

Където някои юрисдикции предоставят гаранции, като например подразбираща се годност за определена цел, ние изключваме всички гаранции до степента, позволена от закона.

До степента, разрешена от приложимия закон, ние и нашите партньори не носим отговорност за пропуснати приходи, печалба, данни, финансови загуби, и/или непреки, косвени, назидателни, специални или наказателни щети.

До степента, позволена от закона, общата отговорност на Клок и на нашите партньори при искове според тези условия и съгласно съответните споразумения с крайни потребители е ограничена до сумата, реално платена от вас за използването на нашия софтуер. В такива случаи ние имаме възможност да предложим продуктите отново.

Във всички случаи, Клок и нашите партньори не носят отговорност за каквато и да е загуба или щета, която не е разумно предвидима, включително, но не само, каквато и да е загуба на печалба, произтичащи щети, и т.н.Доставка на инсталируем софтуер


Ние ще доставим инсталируемия софтуер през Интернет, чрез съобщение, съдържащо линк за сваляне на сайта, от където вие ще го изтеглите. Ако във вашия договор с краен потребител не е посочено друго, тази доставка ще се извърши в рамките на 5 работни дни от влизането в сила на вашето споразумение с краен потребител. Електронното съобщение с линк за изтегляне и инструкции, изпратено от нас на вашия e-mail адрес се счита доказателство за доставка.

При ваше желание можем да предоставим допълнителен компактдиск, съдържаща копие на инсталационната информация достъпна за изтегляне. Такъв компактдиск се изпраща до вашия адрес за доставка съгласно съответното споразумение. Когато е необходимо за работата на софтуера, ние се ангажираме да изпратим необходимите тапи незабавно. Всички транспортни такси, свързани с такива пратки на инсталационни компактдискове и/или тапи, са за ваша сметка.Спиране или прекратяване на лицензии, абонаменти или споразумения с краен потребител


Вие се съгласявате, че ние имаме право да прекратим вашия абонамент, лиценз или споразумение с краен потребител в случай, че не спазите задълженията си по настоящите условия и по вашето споразумение с краен потребител и ако не успеете да отстраните нарушението си в рамките на 30 дни от получаването на писмено известие от нас.

Вие се съгласявате, че ако не успеете да платите своевременно дължимата вноска от вашата абонаментна такса, ние имаме право да:

 • деактивираме софтуера без повреда или загуба на бази данни и записи на данни в него;
 • ограничим достъпа ви до нови версии и/или поддръжка;

В такъв случай, вие все още имате право да използвате (във вида, в който е) всеки инсталируем софтуер, за който сте придобили правото на използване без активни абонаменти и съответно такъв софтуер няма да се деактивира. Ние ще възстановим лиценза ви в рамките на 2 работни дни, при условие, че внесете изцяло всички неуредени такси, включително тези, които са станали дължими междувременно.

Освен това, вашият абонамент и съответното споразумение с краен потребител се прекратява автоматично, ако вноска по Еднократнта начална лицензионна такса се забави от вас повече от 1 година и между нас няма друго писмено споразумение. В такъв случай, ние ще съжаляваме да се разделим с вас. Въпреки това, ние няма да възстановим никакви внесени такси, които ще бъдат задържани като възнаграждение за използването на софтуера. Това няма да ви освободи от останалите дължими договорни такси или компенсации.

В някои редки случаи, като, но не само, продължителна злоупотреба с нашия софтуер или извънредно голям обем на заявки от вашия IP адрес, имаме право да прекратим временно или окончателно достъпа ви до нашия уеб базиран софтуер.

Вие се съгласявате, че всички такива действия от наша страна, не са предмет на прекратяване, промяна на нашите договорни възнаграждения или обезщетение за вас.Поддръжка


Ние ясно разбираме значението на поддръжката, за да можете вие да се възползвате максимално от нашия софтуер. Ето защо тя е регулирана със строги правила и условия. Нашите правила и условия за поддръжка ( "Условия за поддръжка") обясняват как предоставяме услуги по поддръжка, включително тези, свързани с първоначалното внедряване на нашия софтуер. Като се абонирате, поръчате или използвате нашата поддръжка, вие приемате и се съгласявате с Условията за поддръжка. Те са публикувани на страницата за поддръжка на нашия уеб сайт. Моля, прочетете ги внимателно и ги проверявайте редовно, те може да бъдат актуализирани периодично.

Нашите дистрибутори и ние бихме искали да ви уверим, че винаги ще бъдете обслужвани по най-ефективен начин, от най-опитните специалисти и на оптимална цена. За тази цел ние и нашите дистрибутори може да прехвърляме изпълнението на определени услуги за поддръжка помежду си. Вие се съгласявате, че ние имаме право на това, без да е необходимо допълнително уведомяване или одобрение от вас.

Моля, имайте предвид, че нашите "Условия за поддръжка" важат, ако абонаментът ви е предоставен по споразумение с краен потребител пряко с Клок. Ако вашето споразумение с краен потребител е подписано някой от нашите дистрибутори, за вас може да важат различни условия и поддръжка. В такъв случай, те се предоставят от дистрибутора.Лични данни


Ние може да се нуждаем от ваши лични данни, например при активиране на вашия уеб-базиран софтуер или докато резервирате стая в обект през нашия софтуер. Като използвате нашия софтуер, вие се съгласявате, че ние или нашите партньори можем да използваме, обработваме и прехвърляме лични данни в съответствие с нашата политика за поверителност.

Като използвате нашия софтуер, за да записвате или да получавате резервации, вие се съгласявате, че ще третирате всякакви лични данни, предадени ви от нас или съхранявани в софтуера ви, в съответствие с нормите и добрите практики за защита на данните. Всяко нарушение на това условие е изцяло на ваша отговорност. Вие се съгласявате, че носите пълна отговорност да публикувате достоверни и точна описания за вашия обект, политики за анулиране и гаранции, стаи/единици за настаняване, пакети и цени. В допълнение, периодично ще проверявате как настройките, въведени от вас в Софтуера, се визуализират и предоставят на съответните потребители.

Като използвате нашия софтуер за резервиране на стаи/единици за настаняване в Интернет, вие се съгласявате, че вашите лични данни се прехвърлят на операторите на обектите, които сте избрали да резервирате. Вие се съгласявате, че, тъй като нямаме контрол върху тези трети лица, ние не можем да бъдем отговорни за защитата и поверителността на информацията след осъществяването на това прехвърляне.

Нашата политика за поверителност обяснява как ние третираме вашите лични данни и осигуряваме тяхната поверителност при използването нашия софтуер или поддръжка.Поверителност и лоялност


Като използвате нашия софтуер вие се съгласявате, че информация, оповестена и/или обменена между нас, с изключение на информация, предназначена за публично достояние по силата на споразумение с краен потребител или от законодателството, е строго поверителна и при никакви обстоятелства не може да се предоставя на трети лица или използвана за цели, различни от изпълнението на задълженията съгласно съответното споразумение с краен потребител.

Вие и вашите партньори нямате право да предлагате заетост или друг вид договор на наш мениджър, служител, представител, подизпълнител или независим изпълнител или консултант; нито имате право да рекламирате или насърчавате такава заетост и/или договор да бъде предложена от трети лица.

Горните условия за поверителност и лоялност важат за срока на съответното споразумението с краен потребител и за период от 2 (две) години след неговото прекратяване.Промяна на условията


Ние си запазваме правото да променяме тези условия, както и допълнителните условия, по всяко време, например, за да ги синхронизираме с промени в нашите продукти. Условията ще бъдат публикувани на страница "Общи условия" на нашия уеб сайт. Вие ще проверявате условията редовно.

Измененията на условията не засягат правата ви според валидно споразумение с краен потребител, освен ако не потвърдите съгласието си с промяната в писмен вид.

Ако не сте съгласни с променените условия, може да преустановите използването на някои от нашите продукти, когато абонаментът ви изтече.Други разпоредби


Като използвате нашия софтуер вие се съгласявате, че ние може периодично ви изпращаме промоционална или административна информация относно нашите продукти.

Като използвате Софтуера ни вие се съгласявате, че в рекламните материали, включително нашите уеб сайтове, взаимно ще се наричаме Доставчик на софтуер/Краен потребител, без никакво възнаграждение или компенсация за посочената страна.

Тези условия уреждат отношенията между вас и нас, включително и нашите дистрибутори. Те не създават права, които облагодетелстват трети страни .

Ако нарушите тези условия и ние не предприемем действия веднага, това не означава, че се отказваме от правата, които имаме (като предприемане на действия в бъдеще).

Ако се окаже, че определено условие не е приложимо, това няма да се отрази върху другите условия.

Освен ако не е изрично упоменато друго, във всички спорове, произтичащи от или във връзка с тези условия или с нашите продукти, се прилагат законите на Република България и приложимите разпоредби на Европейския Съюз. Всички искове, произтичащи от или свързани с настоящите условия или с нашите продукти, ще се разглеждат изключително в съдилищата на град Варна, България, и вие приемате юрисдикцията на тези съдилища.

Информация как да се свържете с Клок или с нашите дистрибутори, ще намерите на нашия уеб сайт.Дефиниции от предишни версии


В предишни версии на условията или на споразуменията с краен потребител може да са използвани различни дефиниции в сравнение с използваните тук. По-долу са някои препратки:

Дефиниция в настоящите правила По-стари определения
“Уеб базиран софтуер” "Онлайн софтуер"
"Нови версии" "Новите поколения", "Сервизни пачове", "Актуализации" , “Ъпдейти”
"Абонаменти" "Софтуерно осигуряване", "Текущо програмно осигуряване", "Планове"
"Споразумение с краен потребител" "Договор за лиценз", "Договор за програмно осигуряване"
“Поддръжка” "Услуги", "Clock/ Clock Direct", "Търговец Direct", "Уеб базирани услуги на Клок", "Техническо обслужване"
“Clock Evo” “Clock Evolution”, “Clock Front”
“Clock Evo POS” “Clock POSitive”
“Clock Evo Inventory Control” “Clock Effect”


Предлагани абонаментни планове


Тези абонаментни планове се предлагат за абонаменти съгласно новите споразумения с краен потребител подписани на хартиен носител. Ако решите да регистрирате свой профил в онлайн, на нашия уеб сайт може да са предложени други.

Абонаментни планове за Clock EVO

Абонаментните планове по-долу важат за всички продукти от групата на Clock Evo, включително Clock Evo 8 PMS, Clock Evo 8 Multi-hotel CRS, Clock Evo POS, Clock Evo Inventory Control и техните разширения, които са лицензирани отделно. Тези абонаментни планове дават общо описание на предоставените лицензи за софтуер и достъп до поддръжка, докато конкретните детайли са упоменати във вашето споразумение с краен потребител.

Някои абонаментни планове може да не се предлагат в определени географски райони.

Clock EVO ЗАКУПУВАНЕ (USE) Clock EVO ПОД НАЕМ (RENT)
Лиценз Право на използване на Софтуера или на новите му версии публикувани по време на срока на вашето споразумение с краен потребител. Право на използване на Софтуера или на новите му версии публикувани по време на срока на вашето споразумение с краен потребител.
Лиценз след изтичане на срока След изтичане на срока и ако не удължите абонамента/споразумението с краен потребител, вие можете да продължите да използвате софтуера в най-новата му версия, публикувана преди изтичането на срока. Не
Конкретни детайли на абонамента на краен потребител Описани в споразумението с краен потребител Описани в споразумението с краен потребител
Live chatShare your comment
or ask a question


Start chat
Callback service


Use our Callback service
to leave a comment or
ask a question.Your feedback